Mishongnovi

Mishongnovi, 1900 (11 x 15 inches, Van Gelder): $1,440.00