Columbus, Ohio

Columbus, Ohio, 1993Return to Ron Evans' Photographs, Page Two